Regulamin wypożyczalni sprzętu fitness

 1. Wypożyczany sprzęt jest własnością CZARLI Cezary Rajtar 05-300 Mińsk Mazowiecki, Warszawska 111/15
 2. Wypożyczany sprzęt jest sprawny technicznie i w takim samym stanie powinien zostać zwrócony do wypożyczalni.
 3. Wypożyczający zwany dalej NAJEMCA jest osobiście odpowiedzialny za wypożyczony sprzęt.
 4. Najemca odbierając sprzęt powinien sprawdzić stan techniczny i kompletność sprzętu.
 5. Najemca podpisując umowę najmu sprzętu (wypożyczenia) potwierdza , że otrzymał sprzęt używany , ale pozbawiony wad i w dobrym stanie technicznym .
 6. Najemca oświadcza , że posiada niezbędną wiedzę na temat eksploatacji sprzętu i zobowiązuje się do dbałości o sprzęt i wykorzystywanie go bezpiecznie i zgodnie z przeznaczeniem .
 7. Zabrania się przekazywania sprzętu osobom trzecim.
 8. Najemca sprzęt zrzeka się wszelkich roszczeń wobec wypożyczalni z tytułu wypadków, poniesionych szkód obrażeń powstałych w trakcie korzystania z wypożyczalni sprzętu.
 9. Najemca sprzęt ponosi pełną odpowiedzialność za powstałe szkody od momentu wypożyczenia sprzętu do czasu jego zwrotu.
 10. W przypadku kradzieży sprzętu wypożyczający ma obowiązek niezwłocznie zawiadomić Policję.
 11. Najemca ponosi pełne koszty skradzionego sprzętu lub jego naprawy.
 12. Wypożyczalnia pobiera kaucję w wysokości najmu jednego miesiąca. Zwracaną do siedmiu dni po zwrocie sprzętu przez najemcę, po weryfikacji sprawności urządzeń.
 13. Wszelkie koszty naprawy, usterki sprzętu powstałe podczas użytkowania przez najemcę, ponoszone są na koszt najemcy.
 14. Umowa podpisana jest na czas określony. Wypożyczalnia może wypowiedzieć umowę bez zachowania okresu wypowiedzenia (tj. ze skutkiem natychmiastowym) w przypadku rażącego naruszenia postanowień Umowy przez Najemcę